Veiligheid door kennis

Auteur: Arend

Casus 10; Varen op de Grensmaas / Gemeenschappelijke Maas

Beste spierkrachtschippers,

De Grensmaas is één van de weinige rivieren in Nederland waar men kan varen op stromend water, met kleine stroomversnellingen en andere natuurlijke hindernissen. Daarom kan die rivier zich op de nodige belangstelling verheugen van een aardige groep kanovaarders.

Op twee gedeelten van die Grensmaas geldt een eigen reglement. De officiële naam daarvan is: “Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas” afgekort SRGM.

Dat reglement begint met het omschrijven van de riviergedeelten waar het geldt.

Het eerste deel is vanaf het zuidelijkste punt waar de Maas gemeenschappelijk wordt, bij grenspaal 45 bij Lixhe (Lieze) in België tot waar de grens de Maas “verlaat” bij grenspaal 49, iets ten Noorden van Klein Ternaaien. Dit deel is voor veel kanovaarders minder interessant omdat de beroepsvaart hier ook vaart.

Het tweede deel begint bij grenspaal 106 nabij Borgharen, waar de grens “terugkomt” in de Maas, tot grenspaal 126 nabij Stevensweert (Kessenich in België), waar de grens de Maas weer “verlaat”. Met name dit deel wordt bevaren door een groep “wildwaterliefhebbers”.

Verder staan er in dat reglement, naast extra (bijzondere) regels, ook voorschriften in die iets afwijken van de BPR-regels.

Om de relevante regels voor ieder van ons eenvoudig vindbaar te maken heb ik voor het varen op deze rivier een eigen samenvatting gemaakt van de betreffende vaarregels. Dat document is middels een link hieronder te downloaden.

Het document over de SRGM is te downloaden door hierop te klikken.

Arend Aalbrecht

Casus 9: Varen in de Haven van Rotterdam of op de Westerschelde

Beste spierkrachtschippers,

In antwoord op meerdere vragen over de vaarregels voor onze doelgroep in het Havengebied van Rotterdam en op de Westerschelde heb ik daarvan voor beide gebieden een document gemaakt met verzamelde regels.

Voor de haven van Rotterdam zijn die regels te vinden in de ”HavenVerordening Rotterdam 2020” (HVR2020) en zijn bijlagen. Het vaargebied van de Rotterdamse haven kenmerkt zich door de drukke internationale scheepvaart met vele havens, getijden en de uitgebreide communicatie en verkeersregeling, via de marifoon, door de Rotterdam Port Authority (RPA). Ook de grote verschillen tussen zeevaart, binnenvaart en recreatievaart spelen een belangrijke rol.

Voor de Westerschelde zijn die regels te vinden in het “ScheepvaartReglement Westerschelde” (SRW). Het vaargebied van de Westerschelde kenmerkt zich door de grillige, bochtige vaargeul en de sterke stroming met getijden. Op de Westerschelde is eveneens sprake van druk international scheepvaartverkeer met grote zeeschepen, binnenvaartschepen en recreatievaart. Ook hier vindt uitgebreide communicatie en verkeersregeling plaats via de marifoon.

Om de relevante regels voor ieder van ons eenvoudig vindbaar te maken heb ik voor beide vaargebieden elk een eigen samenvatting gemaakt van de betreffende vaarregels. Beide documenten zijn middels een link hieronder te downloaden.

Het document over de HVR2020 is te downloaden door hierop te klikken.

Het document over het SRW is te downloaden door hierop te klikken.

Arend Aalbrecht

Casus 8; Overzichtskaartje Hoofdvaarwegen i.v.m. de Richtlijn Zichtafstanden bij Slecht Zicht

Beste spierkrachtschippers,

In de Landelijke Richtlijn van Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de Politie, voor “Zichtafstanden bij Slecht Zicht” zijn geen vaarwegen bij naam genoemd. Hierover ontstond onduidelijkheid onder andere bij mensen die onvoldoende bekend zijn met welke vaarwegen daaronder vallen. Daarom nam ik contact op met Rijkswaterstaat met de vraag:

“Welke vaarwegen vallen onder de Hoofdvaarwegen/Verkeersassen?”

Als antwoord ontving ik een overzichtskaartje waarop in grote lijnen die vaarwegen gemarkeerd waren. Ik constateerde diverse incompleet (niet zo concreet) aangegeven vaarwegbenamingen, waardoor alsnog onduidelijkheden op de loer lagen.

Het overzichtskaartje werd door mij aangevuld met meer concrete benamingen.

Op het kaartje staan enkele “Rijksvaarwegen” gemarkeerd. Kennelijk vallen die niet onder de Hoofdvaarwegen/Verkeersassen, maar daardoor wel onder de term “overige vaarwegen” van de Landelijke Richtlijn. Verder wordt de term “Hoofdtransportassen” gebruikt in plaats van Verkeersassen.

De term “overige vaarwegen” geldt dus voor alle overige vaarwegen in Nederland.

Ik hoop hiermee een stuk onduidelijkheid opgehelderd te hebben.

Het aangevulde overzichtskaartje is te downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht

Casus 7; Openbaar water op Privé-terrein, wat dan?

Naar aanleiding van ervaringen van spierkrachtschippers die met bovengenoemde situatie onaangenaam geconfronteerd werden, werd mij gevraagd of ik antwoord wist op de vraag: hoe is dat juridisch geregeld?

Peter Kuiper van de website https://kanokaartutrecht.nl/ had reeds zoekwerk hieromtrent verricht.

Gezamenlijk hebben wij ons hier verder in verdiept en het resultaat in een document samengevat.

Het complete document kunt u als PDF downloaden door hier te klikken.

Peter Kuiper en Arend Aalbrecht.

Casus 6; Juiste en onjuiste verkeersborden en BOA’s op het IJ.

2022-11-13;

Beste kanoërs, suppers en andere spierkrachtschippers.

In de loop van 2022 bereikten mij vragen en opmerkingen over verkeersborden in Amsterdam, nabij het IJ, die nogal onduidelijk zijn.

Het gaat om zogenaamde “verbodsborden” met tekst die vragen oproept.

De tekst is:

LET OP!

Hoofdvaarwater met druk scheepvaartverkeer en grote schepen.

Verboden voor supplanken, waterfietsen etc. (BPR 1.06)

Port of Amsterdam

Dergelijke borden staan bij watertoegangen tot het IJ.

Enkele van de gestelde vragen zijn:

– Vallen kano’s onder de afkorting “etc.”?

– “Klopt” dit bord wel?

In juli 2022 heb ik hierover contact gezocht met Port of Amsterdam en hen ingelicht over de onjuistheid van die verkeersborden.

Totdat deze situatie met onjuiste verkeersborden opgelost is, lijkt het mij redelijk als “overtreders” van dit “verbod”, in geval van een bekeuring, zich eerst grondig oriënteren of voldaan is aan de wettelijke voorschriften voor het door hen overtreden verbod.

Indien er sprake is van een situatie zoals hierboven omschreven, dan kan men hiertegen bezwaar maken. Met de hierboven aangegeven motivatie acht ik de kans van succes bij de rechter zeer groot.

Mijn relaas van feiten, acties en conclusies heb ik verwerkt in een document.

Het complete document kunt u als PDF downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht

Casus 5; Onduidelijke termen in uitleg en voorlichting over Vaarregels.

2022-09-06;

Beste spierkrachtschippers.

Tijdens het bekijken van vele websites, folders en andere informatiebronnen zie ik geregeld een veelheid aan termen en uitdrukkingen en beweringen die bij mij nogal verbazing wekken. Ik lees die dan vaak door mijn “juridisch getinte” bril en constateer dan de nodige haken en ogen. Dit bracht mij ertoe om onderstaande uitleg als download toe te voegen op deze website en te lezen op mijn Faceboekpagina.

Waar wringt het in veel voorlichtende uiteenzettingen tussen juridische begrippen en gehanteerde termen? Waar haperen die vaak gehanteerde termen?

Met de uitleg in mijn document over Vaarregels/voorlichting komen spierkrachtschippers niet bedrogen uit.

Het complete document kunt u als PDF downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht

Casus 4; Transversale golven en stroming langs een varend schip.

2022-05-09;

Als een schip vaart zijn er zowel aan de voorkant, als rondom, als aan de achterkant stromingen en golven aanwezig. Die hebben elk hun specifieke eigenschappen.

Soms kun je als spierkrachtschipper daarvan handig gebruik maken en soms heb je er hinder van. Ook kunnen ze een reëel gevaar inhouden.

In een document geef ik wat uitleg over de betreffende stromingen en golven, evenals de wettelijke regels die hierop betrekking hebben.

Het complete document kunt u als PDF downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht

Casus 3; Wettelijke regels en relevante aandachtspunten over (navigatie)verlichting voor “door spierkracht voortbewogen schepen”.

2021-10-19;

Vanwege de vele reacties die ik geregeld lees als er over (navigatie)verlichting, voor bijvoorbeeld een kano of sup, geschreven wordt en daarbij vooral de bijzondere, meestal onjuiste, beweringen lees omtrent voorschriften, heb ik de juridisch correcte informatie daaromtrent in een document uitgewerkt en samengevat.

Ook licht ik een onderwerp toe dat niet populair is en hierbij zeer zelden aangekaart wordt.

Het complete document kunt u als PDF downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht

Casus 2; Kanoën op het Amsterdam-Rijnkanaal

2021-02-22

Beste kanoërs/spierkrachtschippers,

Vanwege merkwaardige tegenstrijdigheden tussen de beschreven regels en de antwoorden op vragen over handhaving op het Amsterdam-Rijnkanaal (afgekort: A-R-kanaal) ten aanzien van kanoërs op dat kanaal, heb ik uitgezocht en nagevraagd hoe het feitelijk juridisch gesteld is met betrekking tot spierkrachtschepen.

Op het gebied van regelgeving kon ik voor het A-R-kanaal geen “kanoverbod” vinden.

Aanvankelijk werd door een medewerker van Rijkswaterstaat (RWS) beweerd dat volgens artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) een kano als “niet passend” wordt gezien voor het A-R-kanaal. Om die reden zal, volgens die persoon, aan kanoërs nadrukkelijk verzocht worden het vaarwater te verlaten.

Kortom: kanoërs/spierkrachtschepen zouden het A-R-kanaal alleen haaks mogen oversteken en niet in de lengterichting mogen bevaren.

Daarom heb ik uitgezocht en in een document samengevat hoe het zit met de verkeersregels voor het varen met een kano/spierkrachtschip op het A-R-kanaal.


Het complete document kunt u als PDF downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht

Casus 1; Kanovaren op het IJ

2020-10-14;
Kanovaren op het IJ


Naar aanleiding van ervaringen van kanoërs die op het IJ in Amsterdam voeren
en aldaar aangesproken werden door bemanningsleden van een patrouillevaartuig van de Havendienst (Port of Amsterdam), ontstond nogal wat onduidelijkheid over de geldende regels voor kano’s aldaar.
Hierop volgden “op Facebook” ook van andere kanoërs nogal wat verschillende
beweringen over de geldende regels.
Daarom heb ik uitgezocht en in een document samengevat hoe het zit met de verkeersregels voor het varen met een kano op het Afgesloten IJ / het IJ.


Het complete document kunt u als PDF downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht

© 2024 Kano-Vaarregels

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑